Ondernemer worden op de albert cuypmarkt

Welkom op de Albert Cuyp!
Wij zien jouw komst als kraamhouder tegemoet! Hieronder volgt een stappenplan van wat je moet doen om met jouw kraam op de Albert Cuyp te staan.

Belangrijk om te weten is dat de Albert Cuyp een vrijmarkt is, dat betekent dat er geen branchering is over wat waar mag staan. Wel is het zo dat er een vast aantal plaatsen is voor verkoopwagens (met eten). Deze zijn echter niet beschikbaar want ze behoren toe aan vaste plaatshouders. Concreet betekent dit dat je niet met een eigen verkoopwagen op de Albert Cuyp mag staan maar alleen met een stal.

Leuk om te weten is dat er woensdag een speciale biologische markt op de Eerste Sweelinckstraat is.


Stap 1: Een marktvergunning aanvragen

Om een marktvergunning te krijgen moet je langsgaan bij het marktbureau. Neem hiervoor je inschrijving van het bevolkingsregister en je inschrijving van de Kamer van Koophandel mee.

LET OP! Meenemen:
– Inschrijving bevolkingsregister
– Inschrijving Kamer van Koophandel
Bij het marktbureau kun je je inschrijven voor 7 markten in Amsterdam, waaronder de Albert Cuyp. Bij je inschrijving ontvang je de volgende punten:
1. Marktvergunning
2. Anciënniteitsnummer

Tarief:
De marktvergunning kost €57,-.
Adres:
Marktbureau, balie 30 Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Openingstijden:
Ma, di, wo, vrij: 10.00 t/m 13.00u Do: 13.00 t/m 16.00u

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 14 020
Emailadres: marktbureau@amsterdam.nl


Stap 2: Inloten op de markt

Nu je een marktvergunning hebt, kom je op de sollicitantenlijst op basis waarvan de loting wordt gedaan. Dit wordt gedaan op volgorde van anciënniteit (Dus de “oudste” kramen staan bovenaan de lijst). Iedere ochtend vind de loting plaat op de Albert Cuyp.

De Albert Cuyp is ingedeeld in 3 markten.
De eerste markt loopt vanaf de Ferdinand Bolstraat tot de Eerste van der Helstraat.
De tweede markt loopt vanaf de Eerste van der Helstraat tot de Eerste Sweelinckstraat. De derde markt loopt vanaf de Eerste Sweelinckstraat tot de Van Woustraat.

Eerste markt: iedere ochtend om 09.00u voor Koffiehuis ‘De Markt’: Albert Cuypstraat 122-B.
Tweede markt: iedere ochtend om 09.15u voor Eetcafe ‘Moos’: Albert Cuypstraat 166.
Derde markt: iedere ochtend om 09.30u voor Lunchcafe ‘Bozz’: Albert Cuypstraat 240.

Het is verstandig om altijd een kwartier van te voren aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend kun je meeloten met alle drie de markten.

LET OP!
Als je als sollicitant ook op vrijdag en zaterdag op de markt wilt staan ben je verplicht om tussen maandag tot donderdag tenminste 1 dag aanwezig* te zijn. Je wordt dan op de zogenaamde A-lijst geplaatst voor de loting van vrijdag en zaterdag.

*Deze regeling vervalt als er op maandag t/m donderdag een feestdag is, of als de markt op een maandag t/m donderdag wordt afgelast.


Stap 3: Je mag op de markt staan!

Nu je ingeloot bent mag je op de Albert Cuyp staan. De kosten hiervoor zijn als volgt:

Tarieven (per dag)
€19,82 – Gemeente Amsterdam – Elektra, water en reiniging (incl. BTW) en promotie (excl. BTW).
€16,00 – Kramenzetter – Huur kraam
Optioneel: €5,57 voor krachtstroom.

Tijden (belangrijk om te weten)
De heren van het markttoezicht lopen vanaf 11.00u langs de kramen om deze te controleren op aanwezigheid en om af te rekenen (pinnen).
Uitpakken kan tot 11.00u. Daarna gaan de paaltjes omhoog en is de Albert Cuyp auto- en fietsvrij. Om 16.30u gaan de paaltjes weer omlaag om de spullen weer op te halen.
Om 18.00u komt de reiniging om de markt schoon te maken.

Afval
Op het marktkantoor (hier vind je ook de markttoezichthouders) kun je gratis gele vuilniszakken ophalen om je vuil in aan te bieden aan het eind van de dag. Ook kun je hier naar toe voor vragen. Het marktkantoor zit op de Albert Cuypstraat 261 – 263.

Maak een afspraak met één van de Albert Cuyp ondernemers

http://albertcuyp-markt.amsterdam/
mei 2017
Mon Tue Wed Thu Fri
12345
89101112
1516171819
2223242526
29303112

Becoming an entrepreneur on the Albert Cuyp market

Welcome to the Albert Cuyp market!
We’re looking forward to meet you as our new
colleague! Below is a roadmap of how get to your market stall at the Albert Cuyp.

To start with you should know that the Albert Cuyp is a so-called ‘free market’, which means that there is no tenant mix strategy. There is however a fixed number of places for vending carts (foodtrucks). However, these are currently not available since they belong to permanent placeholders. This means that you’re not allowed to stand on the market with your own food truck but only with a market stall.

Every Wednesday a special organic market is held on the First Sweelinckstraat.


Step 1.
Get a market permit.

To obtain a market permit you need to stop by the market desk; the so-called ‘Marktbureau’. Please bring your registration of the population and your registration of the Chamber of Commerce.

PLEASE NOTE! Bring these documents:
– Registration of the population
– Registration Chamber of Commerce
At the market desk you can apply for 7 markets in Amsterdam, including the Albert Cuyp. Upon registration you will receive the following:
1. Market permit
2. Seniority number

Rate:
The market permit costs € 57, -.

Address:
Market desk/ ‘Marktbureau’, reception counter 30 Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Opening hours:
Mon, Tue, Wed, Fri: 10.00 until 13.00u o’ clock. Thu: 13.00 until 16.00 o’ clock.

Contact information:
Phone: 14 020
Email: marktbureau@amsterdam.nl


Step 2. Drawing of lots at the market

Now that you have your market permit, you will put on the candidates list from which the draw is made. This is done in order of seniority (Thus the “oldest” stalls are at the top of the list). Every morning lots will be drawn.

The Albert Cuyp is divided in three markets:
The first market runs from Ferdinand Bolstraat to the Eerste van der Helstraat.
The second market runs from the Eerste van der Helstraat tot he Eerste Sweelinckstraat. The third market runs from the Eerste Sweelinckstraat to the Van Woustraat.

First market: every morning at 09.00 o’ clock in front of Koffiehuis ‘de Markt’: Albert Cuypstraat 122-B.
Second market: every morning at 09.15 o’ clock in front of Eetcafé ‘Moos’: Albert Cuypstraat 166.
Third market: every morning 09.30 o’ clock in front of Lunchcafe ‘Bozz’: Albert Cuypstraat 240.

It is wise to be present fifteen minutes in advance. Needless to say you can participate in the drawing of lots of all the three markets.

PLEASE NOTE!
If you want to be on the market on Fridays and Saturdays you are obliged to be present at least 1 day Monday to Thursday*. You are then placed on the so-called ‘A-list’ for the draw on Friday and Saturday.

* This arrangement will expire if there is a public holiday on one of the Monday, Tuesdays, Wednesdays or Thursdays, or if the market is canceled on a Monday until Thursday.


Step 3. You may be on the market!

Now you are given a place here is some useful information. The costs are as follows:

Rates (per day):
€ 19.82 – City of Amsterdam – Electricity, water and cleaning costs (incl. VAT) and promotion costs (excl. VAT).
€ 16.00 – Rent stall
Optionally: Power, € 5,57 extra.

Times (important to know)
The market surveillance men walking along the stalls from 11:00 o’clock to check stalls for presence and to settle the bill (by pin).
You can unpack until 11.00 o’clock. Then the car barriers at the entrances close and the Albert Cuyp is car and bicycle free.
At 16.30 o’clock the car barriers open again so you can prepare to leave.
At 18:00 o’clock the market is cleaned.

Waste
At the market office ‘Marktkantoor’ (Where you can find the market regulators as well) you can pick up free yellow garbage bags. You can use these to present your garbage in at the end of the day. You can also walk by the office if you have any questions.
The office market is at Albert Cuypstraat 261-263.

Make a appointment with one of our Albert Cuyp entrepreneurs

http://albertcuyp-markt.amsterdam/
mei 2017
Mon Tue Wed Thu Fri
12345
89101112
1516171819
2223242526
29303112